1. Typ materiálu

Materiálem se rozumí produkt, který má být zbaven nežádoucích kovových příměsí. Existují materiály suché, polotekuté a tekuté. Frakcí je míněna maximální velikost částic, které se v materiálu vyskytují (nejsou tím myšleny nežádoucí kovové příměsi). Při výběru hodnoty je třeba se snažit zvolit takový typ materiálu, jehož charakter nejvíce odpovídá povaze Vašeho materiálu.

2. Maximální provozní teplota materiálu

Vyplňte, jaká je maximální provozní teplota materiálu.

3. Způsob čištění separátoru

Požadavek na ruční nebo automatické čištění. Při nutnosti zajištění nepřetržitého provozu, v případě vysokého výskytu feromagnetických nečistot v čištěném materiálu nebo při snaze o maximálně uživatelsky komfortní řešení magnetické separace, je separátor s automatickým čištěním tou jedinou správnou volbou.

4. Prostupnost materiálu

Dobře prostupným materiálem je takový sypký produkt, který nemá tendenci ke klenbování, blokování plynulého toku materiálu či ulpívání na stěnách (v silech, zásobnících, násypkách atd.). Mezi špatně prostupné materiály patří většina hrubozrnných, vláknitých a šupinkových hmot.

5. Minimální velikost feromagnetických částic

0 µm - 1 µm nejsou okem viditelná, bývá to např. úplně nejjemnější jíl.
1 µm - 60 µm jsou materiály jako jíl, bláto apod.
60 µm - 100 µm je velmi jemný písek.
101 µm - 1 mm (1000 µm) je jemný až hrubší písek. Např. mouka 150 µm, pšeničná krupice 200 až 600 µm.
Nad 1 mm je písek již velmi hrubý.

6. Maximální velikost feromagnetických částic

Vyplňte, jakou odhadovanou velikost mohou mít feromagnetické nečistoty.

7. Přeprava materiálu v tlakovém potrubí

Uveďte jestli se materiál přepravuje v potrubí pod tlakem.

8. Způsob přepravy materiálu

Definice zařízení používaného k přepravě materiálu. Pásový dopravník a materiálová skluzavka se používají k přepravě zejména sypkých či polotekutých hmot, potrubím se pak dopravují sypké materiály, kapaliny, plyny či jejich směsi. Samospádem (tedy působením gravitace) se v oblasti magnetické separace přepravuje většinou materiál suchý.

9. Abrazivita materiálu

Vyplňte abrazivitu materiálu.

10. Zachycení paramagnetických částic

Vyplňte, zda je požadována možnost zachycení paramagnetických částic.

11. Požadavek na ohřev materiálu

Má požadováný materiál sklon k tuhnutí?

12. Třídění neželezných kovů

Vyplňte, zda je požadován ohřev materiálu (zda se jedná o materiál se skolnem k tuhnutí).